Tag: Industrial plug

Power Plug คืออะไร

Power plug เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายไฟ มาตรฐานของ Power plug จะยึดตาม IEC การพิจารณาเลือกใช้ Power Plug 1.) พิจารณากระแสที่ต้องการใช้ให้เหมาะสมกับ Power plug โดยมีค่า 16A, 32A, 63A และ 125A 2.) พิจารณาจากจำนวนขั้ว ให้เหมาะสมกับสายไฟที่นำมาต่อเข้าด้วยกัน 3.) พิจารณาจาก แรงดันไฟฟ้า ควรทำการเลือก Power Plug ให้เหมาะสมสำหรับแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ ข้อควรระวัง ควรตรวจสอบบริเวณที่ทำการติดตั้ง Power plug ให้ปราศจากไอระเหยน้ำมัน หรือก๊าซติดไฟ เพราะ อาจเกิดการ Spark…

Salzer Power Plug and Socket

เพาเวอร์ปลั๊กและเต้ารับ เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งใช้ในการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ไฟฟ้า กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟ และ แรงดันไฟฟ้าสูง ซึ่ง Salzer มีเพาเวอร์ปลั๊กและเต้ารับให้เลือกหลายรุ่น ตามความเหมาะสมของการใช้งาน ดังนี้ ปลั๊ก (Plugs) ปลั๊กตัวผู้ลอย (Wall Mounted Plug) เต้ารับลอย (Wall Socket) เต้ารับกลางทาง (Coupler Socket) เต้ารับฝัง (Panel Socket) เต้ารับฝัง รุ่นหน้าเฉียง (Sloping Panel Socket) เต้ารับฝัง รุ่นหน้าตรง (Straight Panel Socket) ปลั๊ก รุ่นกันน้ำ เต้ารับลอย รุ่นกันน้ำ เต้ารับกลางทาง…

Schneider Industrial Plug and Socket (Power Plug)

Industrial Plug หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Power Plug เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งในการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ไฟฟ้า กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่กระแสไฟ และ แรงดันไฟฟ้าสูง ซึ่งปลั๊กไฟชนิดนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น เพราะมีการออกแบบปลั๊กช่วยป้องกันอันตรายจากการที่ร่างกายจะไปสัมผัสกับส่วนที่ก่อให้เกิดไฟช็อตภายในปลั๊ก ในกรณีที่ไม่ได้เสียบปลั๊ก เต้ารับจะมีฝาปิดป้องกันน้ำเข้าไปในปลั๊กอีกด้วย Power Plug ของ Schneider มีทั้งแบบฝัง แบบลอย และแบบต่อกลางทาง ดังนี้