RM22 Measurement and control relays – Schneider

รีเลย์ตรวจจับกระแสไฟ Current measurement relays ตรวจจับกระแสไฟในสาย 1 คู่ (กระแสตรงและกระแสสลับ)

ป้องกันปัญหาหน่วงเวลา (วินาที)ช่วงกระแส ที่ทำการตรวจวัด
(มิลลิแอมป์)
แรงดันไฟเลี้ยง
(โวลท์)
เอาท์พุทรหัสสินค้า
กระแสเกิน4…100024..240 V AC/DC2C/O 8 ARM22JA21MR
4…100024..240 V AC/DC2C/O 8 ARM22JA31MR
สามารถเลือกได้ 2 แบบคือ
– กระแสเกิน หรือ- กระแสตก
ปรับได้ระหว่าง
0.1…30S
1500…1500024..240 V AC/DC2C/O 8 ARM35JA32MR
สามารถเลือกได้ 2 แบบคือ
– กระแสเกิน หรือ- กระแสตก
ปรับได้ระหว่าง
0.1…30S
1500…1500024…415 V AC/DC2C/O 8 ARM35JA32MT

รีเลย์ตรวจจับแรงดันไฟ Voltage measurement relays ตรวจจับแรงดันไฟในสาย 1 คู่ (กระแสตรงและกระแสสลับ)

ป้องกันปัญหาหน่วงเวลา (วินาที)ช่วงกระแส ที่ทำการตรวจวัด
(มิลลิแอมป์)
แรงดันไฟเลี้ยง
(โวลท์)
เอาท์พุทรหัสสินค้า
แรงดันเกิน0.05…5 V AC/DC24…240 V AC2C/O 8 ARM22UA31MR
1…100 V AC/DC24…240 V AC2C/O 8 ARM22UA32MR
สามารถเลือกได้ 2 แบบคือ
– แรงดันเกิน หรือ- แรงดันตก
ปรับได้ระหว่าง
0.1…30S
15…500 V AC/DC24…240 V AC2C/O 8 ARM22UA33MR
สามารถเลือกได้ 2 แบบคือ
– แรงดันเกิน หรือ- แรงดันตก
ปรับได้ระหว่าง
0.1…30S
15…500 V AC/DC380…415 V AC2C/O 8 ARM22UA33MT

รีเลย์ตรวจจับแรงดันไฟ Voltage measurement relays ตรวจจับแรงดันไฟในสาย 1 คู่ (กระแสตรงและกระแสสลับ)

ป้องกันปัญหาหน่วงเวลา (วินาที)ช่วงแรงดันที่ทำ (โวลท์) าการตรวจวัดเอาท์พุทรหัสสินค้า
– แรงดันเกินและตก
– ไฟกลับเฟส
– ไฟไม่ครบทั้ง 3 เฟส
ปรับได้
ระหว่าง
0.1…30S
200…240 V AC2C/O 8 ARM22TR31
– แรงดันเกินและตก
– ไฟกลับเฟส
– ไฟไม่ครบทั้ง 3 เฟส
ปรับได้
ระหว่าง
0.1…30S
380…480 V AC2C/O 8 ARM22TR31