Pratika พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม

Pratika พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม รุ่น แพล็กติกา

Wander Plugs IP67
รหัสสินค้า รายละเอียด
PKX16M723 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V. 16A สีฟ้า
PKX16M734 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 16A สีแดง
PKX16M735 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V. 16A สีแดง
PKX32M723 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V. 32A สีฟ้า
PKX32M734 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 32A สีแดง
PKX32M735 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V. 32A สีแดง
Wander Sockets IP67
รหัสสินค้า รายละเอียด
PKY16M723 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V. 16A สีฟ้า
PKY16M734 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 16A สีแดง
PKY16M735 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V. 16A สีแดง
PKY32M723 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V. 32A สีฟ้า
PKY32M734 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 32A สีแดง
PKY32M735 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V. 32A สีแดง
Wander Plugs IP67
รหัสสินค้า รายละเอียด
PKE16M723 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V. 16A สีฟ้า
PKE16M734 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 16A สีแดง
PKE16M735 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V. 16A สีแดง
PKE32M723 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V. 32A สีฟ้า
PKE32M734 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 32A สีแดง
PKE32M735 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V. 32A สีแดง
81378 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V. 63A สีฟ้า
81382 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 63A สีแดง
81383 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V. 63A สีแดง
81394 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 125A สีแดง
81395 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V. 125A สีแดง
Wander Sockets IP67
รหัสสินค้า รายละเอียด
PKF16M723 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V. 16A สีฟ้า
PKF16M734 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 16A สีแดง
PKF16M735 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V. 16A สีแดง
PKF32M723 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V. 32A สีฟ้า
PKF32M734 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 32A สีแดง
PKF32M735 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V. 32A สีแดง
81478 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V. 63A สีฟ้า
81482 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 63A สีแดง
81483 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V. 63A สีแดง
81494 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 125A สีแดง
81495 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V. 125A สีแดง
Wall mount Plug IP67
รหัสสินค้า รายละเอียด
81582 ปลั๊กตัวผู้แบบติดลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 63A สีแดง
81583 ปลั๊กตัวผู้แบบติดลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V. 63A สีแดง
81594 ปลั๊กตัวผู้แบบติดลอย รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 125A สีแดง
Straight Sockets IP67
PKF16G723 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V. 16A สีฟ้า
PKF16G734 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 16A สีแดง
PKF16G735 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V. 16A สีแดง
PKF32G723 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V. 32A สีฟ้า
PKF32G734 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 32A สีแดง
PKF32G735 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V. 32A สีแดง
81678 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V. 63A สีฟ้า
81682 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 63A สีแดง
81683 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V. 63A สีแดง
81694 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 125A สีแดง
81695 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V. 125A สีแดง