MDB รับออกแบบตู้ไฟ ประกอบ-สมุทรปราการ

ตู้ควบคุม เป็นตู้ที่ใช้คอนโทรลระบบไฟฟ้า ควบคุมระบบไฟที่ส่งกระแสภายในโรงงาน เพื่อส่งไฟยังส่วนต่างๆของเครื่องจักร การติดตั้งตู้ควบคุม