Tag: RM35

Schneider Measurement and control relays

รีเลย์ตรวจจับความผิดปกติ และรีเลย์ควบคุม ของ Schneider มีดังนี้ รีเลย์ตรวจจับกระแสไฟ ตรวจจับกระแสไฟในสาย 1 คู่ (กระแสตรงและกระแสสลับ) รีเลย์ตรวจจับแรงดันไฟ ตรวจจับแรงดันไฟในสาย 1 คู่ (กระแสตรงและกระแสสลับ) รีเลย์ป้องกันเมน 3 เฟส ตรวจจับแรงดันไฟในสายเมนทั้ง 3 เฟส (กระแสสลับ ความถี่ 50 Hz) รีเลย์ควบคุม ควบคุมเฟส ควบคุมแรงดัน ควบคุมกระแส ควบคุมความถี่ ควบคุมความเร็ว ควบคุมระดับ ควบคุมปั๊ม ควบคุมอุณหภูมิ