Schneider Measurement and control relays

รีเลย์ตรวจจับความผิดปกติ และรีเลย์ควบคุม ของ Schneider มีดังนี้

 • รีเลย์ตรวจจับกระแสไฟ ตรวจจับกระแสไฟในสาย 1 คู่ (กระแสตรงและกระแสสลับ)
 • รีเลย์ตรวจจับแรงดันไฟ ตรวจจับแรงดันไฟในสาย 1 คู่ (กระแสตรงและกระแสสลับ)
 • รีเลย์ป้องกันเมน 3 เฟส ตรวจจับแรงดันไฟในสายเมนทั้ง 3 เฟส (กระแสสลับ ความถี่ 50 Hz)
 • รีเลย์ควบคุม
  • ควบคุมเฟส
  • ควบคุมแรงดัน
  • ควบคุมกระแส
  • ควบคุมความถี่
  • ควบคุมความเร็ว
  • ควบคุมระดับ
  • ควบคุมปั๊ม
  • ควบคุมอุณหภูมิ

Price-List-Control-and-Signalling-2014-page-008