Tag: Multi-Step Switches with “OFF” 2 Pole

Salzer Selector Switch

ซีเล็คเตอร์สวิตช์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมวงจรไฟฟ้า เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าวงจร  หรือตัดกระแสไฟไม่ให้ไหลผ่านวงจรได้ตามที่ต้องการ  เป็นสวิตช์ที่ใช้งานกันมากในงานที่ต้องควบคุมการทำงานด้วยมือ  โดยการบิดให้คอนแทค ที่อยู่ภายในเปลี่ยนสภาวะปิด (NC)  หรือเปิด (NO) ซึ่งซีเล็คเตอร์ของ Salzer มีหลายแบบดังนี้ Ampmeter Switches Voltmeter Switches Auto-O-Man Switches ON/OFF Switches Change Over Switches Forward Reverse Switches Star-Delta Switches 2 Speed switches Reversing 2 Speed Switches Multi-Step Switches with “OFF”…