Salzer Selector Switch

ซีเล็คเตอร์สวิตช์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมวงจรไฟฟ้า เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าวงจร  หรือตัดกระแสไฟไม่ให้ไหลผ่านวงจรได้ตามที่ต้องการ  เป็นสวิตช์ที่ใช้งานกันมากในงานที่ต้องควบคุมการทำงานด้วยมือ  โดยการบิดให้คอนแทค ที่อยู่ภายในเปลี่ยนสภาวะปิด (NC)  หรือเปิด (NO) ซึ่งซีเล็คเตอร์ของ Salzer มีหลายแบบดังนี้

 • Ampmeter Switches
 • Voltmeter Switches
 • Auto-O-Man Switches
 • ON/OFF Switches
 • Change Over Switches
 • Forward Reverse Switches
 • Star-Delta Switches
 • 2 Speed switches
 • Reversing 2 Speed Switches
 • Multi-Step Switches with “OFF” 1 Pole
 • Multi-Step Switches with “OFF” 2 Pole
 • Multi-Step Switches with “OFF” 3 Pole
 • Multi-Step Switches without “OFF” 1 Pole
 • Multi-Step Switches without “OFF” 2 Pole
 • Multi-Step Switches without “OFF” 3 Pole

catalog2014-section1-cityspark-page-025 catalog2014-section1-cityspark-page-026 catalog2014-section1-cityspark-page-027 catalog2014-section1-cityspark-page-028 catalog2014-section1-cityspark-page-029 catalog2014-section1-cityspark-page-030 catalog2014-section1-cityspark-page-031 catalog2014-section1-cityspark-page-032