Tag: Meter

Salzer Kilowatt Hour Meter

กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดที่ทำงานด้วยหลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้า ใช้วัดปริมาณกำลังไฟฟ้ากระแสสลับในบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม สามารถจําแนกตามระบบไฟฟ้าได้ 2 ประเภท ดังนี้ กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ 1 เฟส 2W กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ 3 เฟส 4W

ABB Power Meter

กลุ่ม Power Meter ของ ABB มีดังนี้ มิเตอร์รุ่น DMTME-I-485-96 จะแสดงค่าต่างๆผ่านหน้าจอแสดงผลแบบ LED สามารถตรวจวัดค่าพารามิเตอร์แบบ real time ทำให้สะดวกต่อการอ่านค่าและการใช้งาน มองเห็นได้ชัดเจนแม้อยู่ในที่มืด รวมถึงรองรับการสื่อสารข้อมูลได้ทั้งแบบ Modbus Protocol (RS485) และแบบ ASCII มิเตอร์รุ่น M2M สามารถวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าแบบ True-RMS ตรวจวัดค่าพารามิเตอร์แบบ real time ตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าฮาร์โมนิกส์แบบรวมทั้งกระแสและแรงดัน รวมถึงรองรับการสื่อสารข้อมูลได้ทั้งแบบ Modbus Protocol (RS485) และแบบ ASCII มีระบบรหัสผ่าน (Password) เพื่อกำหนดขอบเขตการใช้งานและแสดงสัญญาณเตือนเมื่อเกิด Alarm มิเตอร์รุ่น ANR…