Digital Panel Meter – GPAC

GPAC ดิจิตอลมิเตอร์มีการแยกค่าการวัดค่าแต่ละประเภทมิเตอร์ หรือจะเป็นแบบ Multi-Function Meter ซึ่งเป็นการรวม
การวัดทางไฟฟ้าหลายพารามิเตอร์ไว้ภายในตัวเดียวกัน ทําให้ลูกค้าสามารถเลือกรุ่นมิเตอร์ได้ตามความเหมาะสม
สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ราคาประหยัด