Tag: Metal halide

BEC Discharge Downlights

โคมไฟดาวน์ไลท์ สำหรับใช้กับหลอดเมทัลฮาไลด์ ของ BEC มีรุ่นดังนี้ 1207 ใช้กับหลอดเมทัลฮาไลด์ 35W, 70W ขั้ว G12 1216 ใช้กับหลอดเมทัลฮาไลด์ 35W, 70W ขั้ว G12 HD707/White ใช้กับหลอดเมทัลฮาไลด์ 70W ขั้ว R7s HD706/Chrome/R7s ใช้กับหลอดเมทัลฮาไลด์ 150W ขั้ว R7s 1139/Nickel ใช้กับหลอดเมทัลฮาไลด์ 150W ขั้ว R7s 1206 ใช้กับหลอดเมทัลฮาไลด์ 150W ขั้ว R7s 1401 ใช้กับหลอดเมทัลฮาไลด์ 150W ขั้ว R7s

BEC Metalhalide lamps

หลอดไฟเมทัลฮาไลด์ เป็นหลอดไฟในกลุ่มประเภทให้ความเข้มแสงสูง หลักการทำงานคือ arc ไฟฟ้าผ่านส่วนผสมของก๊าซในโคมไฟ หลอด arc ที่มีขนาดเล็กจะผสมกับแรงดันสูงของอาร์กอน ปรอทและความหลากหลายของโลหะผสมกัน ทำให้เกิดสีสันต่างๆ ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการแตกตัวของปรอทและไอโลหะที่ผลิตไฟนี้จะทำให้ อุณหภูมิและความดันเพิ่มขึ้น หลอดเมทัลฮาไลด์จึงทำงานภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูง ได้อย่างปลอดภัย