Surge Mersen

Surge Protective Device : SPD
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะ
แรงดันเกินชั่วขณะมีสาเหตุมาจากหลายปรากฏการซึ่งสาเหตุหลักก็คือ ปรากฏการฟ้าผ่าทั้งแบบโดยตรง และ แบบโดยอ้อมหรือแม้แต่แรงดันเกินชั่วณะที่เกิดจากการปิด-เปิดอุปกรณ์ ที่มีองค์ประกอบพวก Inductive หรือ Capacitive จากปรากฏการณ์เหล่านี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเราสามารถป้องกันได้ด้วยการติดอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะ(SPD) ที่ตู้ไฟฟ้า