SAC – Phelps Dodge

สาย SAC มาตรฐานใหม่ มอก.2341-2564

สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนและเปลือก XLPE หรือที่รู้จักกันในชื่อ สาย SAC (Spaced Aerial Cable) เป็นสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางที่ผลิตตามมาตรฐาน สาย SAC มอก.2341 ซึ่งล่าสุดได้มีการออกมาตรฐานฉบับใหม่ มอก.2341-2564 มาแทนฉบับเดิม มอก. 2341-2555