ABB – Automatic Transfer Switch Controller

ATS022 – Automatic Transfer Switch Controller
ATS022 คืออุปกรณ์ควบคุมการสลับแหล่งจ่ายไฟปกติไปยังแหล่ง
จ่ายไฟสำรองโดยอัตโนมัติ โดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมแบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์โดยการทำงานจะตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติในกรณีที่ข้อผิดพลาด ตัวควบคุมจะสั่ง
Start/Stop ไปยังแหล่งจ่ายไฟสำรองหรือเจนเนอเรเตอร์ โดยผ่าน
การสลับสถานะการทำงาน ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 ตัว ชุด ATS022
นี้สามารถใช้ได้ทั้ง MCCB และ ACB SACE โดยติดตั้ง ชุดมอเตอร์
ในการทำงานทั้งสองชุด โดยการเปลี่ยนสถานะของเซอร์กิตเบรกเกอร์
สามารถตั้งค่าหน่วงเวลา และฟังก์ชั่นการทำงานอื่นๆ ได้ SACE
ATS022
ㆍควบคุมการจ่ายไฟระหว่างแหล่งจ่ายไฟปกติและแหล่งจ่ายไฟ
สำรองการตัดต่อและตรวจสอบแหล่งไฟ
.ไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟสำรองจากภายนอกเพื่อมาเลี้ยงอุปกรณ์
. 2 network sensor : ตรวจวัดสถานะแหล่งจ่ายไฟฟ้าทั้ง 2 ที่
เลือกได้ทั้งระบบ 3 phase หรือ Single phase
. voltage : ตรวจวัดระดับแรงดันปรับตั้งค่าที่ + 15%, 20%, 30%
ㆍ Phase balance : ตรวจวัดระดับแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล
ㆍ Frequency : ตรวจวัดความถี่ 0.9 เท่า < f < 1.1 เท่า
สถานะของเซอร์กิตเบรกเกอร์
ㆍ แสดงสถานะของแหล่งจ่ายทั้ง 2 แหล่งพร้อมกับแยกแยะข้อ
บกพร่อง
ㆍ แสดงสถานะ ON-OFF ของเซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละตัว
ㆍ แสดงสถานะ ON-OFF ของเซอร์กิตเบรกเกอร์เชื่อม การทริป
และตำแหน่ง withdrawable ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ (เฉพาะ
รุ่น ATSO22)
ปรับตั้งเวลาในส่วนการทำงาน และเวลาของเจนเนอร์เรเตอร์
– TS : 0 – 30 s คำสั่งสตาร์ทเจนเนอร์เรเตอร์(เปิดเซอร์กิต
เบรกเกอร์ด้าน Normal หลังจากที่ไฟฟ้าด้านเจนเนอร์เรเตอร์
พร้อม)
– TCE : 0 – 60 s ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ด้าน Emergency
– TBS : 0 – 30 mins เปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ด้าน Emergency
– TCN : 0 – 60 s ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ด้าน Normal
– TG off : . – 30 mins หน่วงเวลาหยุดเจนเนอเรเตอร์
ฟังก์ชั่นอื่นๆ
*เลือกระบบได้ทั้ง AUTO และ MANUAL ด้วยปุ่มควบคุมที่แสดงไว้
รวมถึงมีฟังก์ชั่นการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์และเจนเนอเรเตอร์
สำหรับรุ่น ATS022
มี Modbus RS485 สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ควบคุม
หน้าจอแสดงผล LCD สำหรับแสดงค่าพารามิเตอร์และสถานะ
ของระบบ
เลือก priority ของแหล่งจ่ายได้
ㆍ มี Event log สำหรับเก็บสถานะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบ 20 ครั้ง
ย้อนหลัง
มี password ในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงใช้งาน
ㆍ เลือกระบบไฟฟ้า หม้อแปลงกับเจนเนอเรเตอร์หรือหม้อแปลงกับ
หม้อแปลง

Technical Characteristics