ไพล็อทแลมป์ SCHNEIDER

  • ผลิตภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ไม่แยกประกอบ เลือกใช้ง่าย
  • ติดตั้งสะดวก, รวดเร็วและทนต่อสภาพกัดกร่อนและสารเคมีต่างๆ ได้ด
  • ผลิตภัณฑ์ทำาจากพลาสติกและได้มาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4
  • กันนำ้า, กันนำ้ามัน, กันฝุ่นที่ IP65