Category: บัลลาสต์ (Ballasts)

บัลลาสต์ (Ballast) – BEC

บัลลาสต์ (Ballast) คือ อุปกรณ์ที่จำเป็นและมีความสำคัญในวงจรแสงสว่าง เพราะมีผลต่อปริมาณแสงสว่าง อายุการใช้งาน และพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียในวงจร หน้าที่ของบัลลาสต์มีอยู่สองอย่างที่สำคัญ คือ ช่วยสร้างให้เกิดแรงดันเพียงพอในการจุดหลอดให้ติด ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าผ่านวงจร

BEC Ballasts

บัลลาสต์ คือ อุปกรณ์ที่จำเป็นและมีความสำคัญในวงจรแสงสว่าง เพราะมีผลต่อปริมาณแสงสว่าง อายุการใช้งาน และพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียในวงจร หน้าที่ของบัลลาสต์มีอยู่สองอย่างที่สำคัญ คือ ช่วยสร้างให้เกิดแรงดันเพียงพอในการจุดหลอดให้ติด ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าผ่านวงจรขณะสตาร์ต และรักษากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหลอดให้มีค่าเหมาะสมกับขนาดวัตต์ของหลอดไฟฟ้า ซึ่งบัลลาสต์ของ BEC มีให้เลือกตามชนิดและลักษณะการใช้ของหลอดไฟ ตามรายละเอียดดังนี้