BEC Ballasts

บัลลาสต์ คือ อุปกรณ์ที่จำเป็นและมีความสำคัญในวงจรแสงสว่าง เพราะมีผลต่อปริมาณแสงสว่าง อายุการใช้งาน และพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียในวงจร หน้าที่ของบัลลาสต์มีอยู่สองอย่างที่สำคัญ คือ

  1. ช่วยสร้างให้เกิดแรงดันเพียงพอในการจุดหลอดให้ติด
  2. ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าผ่านวงจรขณะสตาร์ต และรักษากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหลอดให้มีค่าเหมาะสมกับขนาดวัตต์ของหลอดไฟฟ้า
ซึ่งบัลลาสต์ของ BEC มีให้เลือกตามชนิดและลักษณะการใช้ของหลอดไฟ ตามรายละเอียดดังนี้
Cat2012_Page_180 Cat2012_Page_181 Cat2012_Page_182 Cat2012_Page_183