Category: ข้อมูลไฟฟ้าน่ารู้

Power Plug คืออะไร

Power plug เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายไฟ มาตรฐานของ Power plug จะยึดตาม IEC การพิจารณาเลือกใช้ Power Plug 1.) พิจารณากระแสที่ต้องการใช้ให้เหมาะสมกับ Power plug โดยมีค่า 16A, 32A, 63A และ 125A 2.) พิจารณาจากจำนวนขั้ว ให้เหมาะสมกับสายไฟที่นำมาต่อเข้าด้วยกัน 3.) พิจารณาจาก แรงดันไฟฟ้า ควรทำการเลือก Power Plug ให้เหมาะสมสำหรับแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ ข้อควรระวัง ควรตรวจสอบบริเวณที่ทำการติดตั้ง Power plug ให้ปราศจากไอระเหยน้ำมัน หรือก๊าซติดไฟ เพราะ อาจเกิดการ Spark…

สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ

สายไฟฟ้าที่ใช้กันในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ และสายไฟฟ้าชนิดแรงดันสูง 1.) สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ : เป็นสายที่ใช้กันตามอาคารบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐาน มอก.11-2531 สามารถใช้ในช่วงแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 750 โวล์ต มี 5 ชนิดคือ 1.1 สายไอวี (IV) สายชนิดนี้เป็นสายเดียวหรือแกนเดี่ยวชนิดทนแรงดันไฟ 300 โวลต์ใช้เป็นสายเดินเข้าอาคารสำหรับที่พักอาศัยที่ใช้ระบบ 1 เฟสและห้ามใช้กับระบบ3เฟสที่มีแรงดัน 380 โวลต์ การใช้งาน ถ้าเดินสายลอยต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน หรือ เดินในช่องเดินสายสายในสถานที่แห้ง แต่ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง 1.2 สายวีเอเอฟ (VAF) เป็นสายชนิดทนแรงดัน 300 โวลต์มีทั้งชนิดเป็นสายเดี่ยวสายคู่และที่มีสายดินอยู่ด้วย ถ้าเป็นสายเดี่ยวจะเป็นสายกลมและถ้าเป็นชนิด…

สแควร์ ดี (Square D) เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric)

ความเป็นมาของ สแควร์ ดี (Squard D) 1902         สแควร์ดี ถือกำเนิดโดย บริษัท แมคไบรด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดีทรอยท์ ฟิวส์ แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ง โดยเริ่มจากการผลิตฟิวส์และฟิวส์สวิทซ์เป็นหลัก 1917          เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สแควร์ ดี จำกัด 1926          บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตตู้ไฟ…