Waterproof Rotary Switch – DAKO

สวิตช์ลูกบิดกันน้ำ (Waterproof Rotary Switch) เป็นสวิตซ์อีกประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ เปิด-ปิด วงจจรไฟฟ้า สวิตซ์หมุนทางเดียวพร้อมกล่อง

MODELPOLEDETAILSPACKING/BOX
DKF56SW-2202P20A 250VPCS.
DKF56SW-2322P32A 250VPCS.
DKF56SW-2502P50A 250VPCS.
DKF56SW-3203P20A 250VPCS.
DKF56SW-3323P32A 250VPCS.
DKF56SW-3503P50A 250VPCS.

Dimension

Download รายละเอียดสินค้า