Tag: Switch fuses DIN-type

ABB Switch fuses DIN-type 3 and 4 poles

OS Switch Fuse ในตำแหน่ง ON หน้ากากช่องฟิวส์จะไม่สามารถเปิดออกได้ ด้ามบิดมีสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งการทำงานของหน้าสัมผัสหลัก เมื่อด้ามบิดอยู่ในตำแหน่ง ON จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดประตูได้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้ผู้ใช้งานทำงานขณะที่มีกระแสไฟฟ้า