Tag: Safety switches fusible type

Schneider Safety Switches

เซฟตี้ สวิตซ์ คือ อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน ทำหน้าที่รับไฟจากภายนอกอาคารเข้ามาสู่ภายในอาคาร ก่อนที่จะจ่ายให้กับโหลดเซนเตอร์ ( Load center ) เซฟตี้ สวิตซ์ ของ Schneider มี 2 ประเภท ดังนี้ เซฟตี้ สวิตซ์ แบบติดตั้งฟิวส์ได้ ปลอดภัยด้วยระบบคันโยก Quick-make, Quick-Break ออกแบบพิเศษให้จับสะดวก สับง่าย ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเปิดฝาขณะใช้งานและไม่สามารถสับสวิตซ์ขณะเปิดฝาอยู่ ใช้กับไฟเฟส 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ และ ใช้กับไฟเฟส 3 เฟส 4 สาย 600 โวลท์ เซฟตี้…