Tag: MCB-50t

ENTES- 7 DAYS 24HRS WEEKLY TIMER เครื่องควบคุมเวลาอัตโนมัติชนิด 7 วัน 24 ชั่วโมง

7 DAYS 24HRS WEEKLY TIMER เครื่องควบคุมเวลาอัตโนมัติชนิด 7 วัน 24 ชั่วโมง MCB-50 Series เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานแบบ 7 วัน 24 ชั่วโมงที่สามารถกำหนดเวลาในการทำงานได้ถึง 18 โปรแกรมประกอบไปด้วย 2 output contact relays ซึ่งทำงานแบบโปรแกรมอิสระแยกจากกัน

Timer MCB-50

MCB-50 Series เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานแบบ 7 วัน 24 ชั่วโมงที่สามารถกำหนดเวลาในการทำงานได้ถึง18 โปรแกรมประกอบไปด้วย 2 output contact relays ซึ่งทำงานแบบโปรแกรมอิสระแยกจากกัน