Tag: Manual change-over switches

ABB Manual change-over switches

OT Change-over switch ถูกออกแบบมาให้เป็น switch สับเปลี่ยนระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้้า 2 แหล่ง เช่น ไฟฟ้าจากการไฟฟ้ากับ Generator หรือระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้าสองลูก โดยจะทำการสับเปลี่ยนโfดยใช้แรงบิด (Manual Transfer Switches)