Tag: JP-812

Split Core Current Transformer – ELZEN

CT Split Core คือ CT แบบแกนแยก ที่ตัวเปิดแบ่งครึ่งได้ จึงสามารถเปิดแล้วเอาไปคล้องสายไฟได้โดยไม่ต้องถอดสายไฟออก จึงเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานอย่างมาก