Tag: FRC 1Cx35sq.mm.

สาย FRC,MAX-FOH (Fire Resistant Cable) ยี่ห้อ DRAKA

สายทนไฟ FRC, Max-FOH (Fire Resistant Cable) (สายทนไฟ สีส้ม ฉนวน 2 ชั้น) สายไฟในปัจจับัน ส่วนมากเป็นฉนวน PVC ผลคือเมื่อเกิดเพลิงไหม้ จำทำให้เกิด ควัน ก๊าซ และความร้อนเป็นจำนวนมาก เป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตและทรัพย์สิน อาคารสมัยใหม่จึงเปลี่ยนมาใช้ สายทนไฟ (Fire Performance Cable, FRC Cable) ซึ่งจะใช้ในวงจรสำคัญ เนื่องจากยังสามารถจ่ายกระแสไฟได้ในระยะเวลาหนึ่งเมื่อเกิดเพลิงไหม้ คุณสมบัติพิเศษ Flame Propagation of Flame Retardant คือ สายทนไฟต้องสามารถ หน่วงเหยี่ยวการลุกลามของสายไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟไหม้ สายทนไฟจะช่วยลดปัญหาการลุกลามของไฟไปตามสายไฟฟ้า ดังนั้นบริเวณที่ถูกไฟไหม้จะไม่ขยายเป็นบริเวณกว้าง…