Tag: Disconnect Stick High Volt

ไม้ชักฟิวส์ (Hot Stick Tool) – DAKO

ไม้ชักฟิวส์ (Hot Stick Tool) เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ปลด สับ ชัก ดึง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง สับฟิวส์คัทเอาท์ ฟิวส์แรงสูง SF6 ใช้ตรวจสอบลูกถ้วยฉนวนแรงสูง และอื่น ๆ

ไม้ชักฟิวส์ (Disconnect Stick High Volt) – HARU

สำหรับการใช้งานและการปิดสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ และสำหรับการติดตั้งและถอดฟิวส์ มีการทดสอบกับ CNS 9576.C4370. 90kV ต่อฟุตเป็นเวลา 5 นาที