Tag: CMV-100D

สวิตช์เท้าเหยียบ – Qubix

สวิตช์เท้าเหยียบ (Foot Switch) เป็นสวิตช์ที่ควบคุมวงจรที่จะเปิดหรือปิดด้วยเท้าหรือคันเหยียบและใช้ในวงจรควบคุมที่ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยมือทั้งสองเพื่อแทนที่มือทั้งสองเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงาน