MCI Draka – FIRE RESISTANT CABLE (FRC)

สายทนไฟ FRC, Max-FOH (Fire Resistant Cable)

(สายทนไฟ สีส้ม ฉนวน 2 ชั้น และ 1 ชั้น )

  • สายไฟในปัจจับัน ส่วนมากเป็นฉนวน PVC ผลคือเมื่อเกิดเพลิงไหม้ จำทำให้เกิด ควัน ก๊าซ และความร้อนเป็นจำนวนมาก
  • เป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตและทรัพย์สิน อาคารสมัยใหม่จึงเปลี่ยนมาใช้ สายทนไฟ (Fire Performance Cable, FRC Cable) ซึ่งจะใช้ในวงจรสำคัญ เนื่องจากยังสามารถจ่ายกระแสไฟได้ในระยะเวลาหนึ่งเมื่อเกิดเพลิงไหม้

คุณสมบัติพิเศษ

  1. Flame Propagation of Flame Retardant คือ สายทนไฟต้องสามารถ หน่วงเหยี่ยวการลุกลามของสายไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟไหม้ สายทนไฟจะช่วยลดปัญหาการลุกลามของไฟไปตามสายไฟฟ้า ดังนั้นบริเวณที่ถูกไฟไหม้จะไม่ขยายเป็นบริเวณกว้าง
  2. Acids and Corrosive Gas Emission คือ วัดค่าความเป็นกรดของก๊าซเมื่อถูกเผาไหม้สายทนไฟ
  3. Smoke Emission คือ วัดค่าความเข้มข้นของแสงเมื่อเกิดการเผาไหม้สายทนไฟ
  4. Fire Resistance คือ วัดค่าการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เป็นปกติขณะเกิดการลุกไหม้ของสายทนไฟ

ดังนั้น สายทนไฟของ Draka ถูกออกแบบมาเพื่อให้สะดวกในการใช้งานกับโครงสร้างของตึก โดยเฉพาะระบบ safety รวมถึง fire alarm, emergency light ระบบวงจรปิด หรือแม้กระทั่ง power supply ฉุกเฉิน

No. of CoresCross Sectional Area ( Max-FOH )
11.5sq.mm.
2.5sq.mm.
4sq.mm.
6sq.mm.
10sq.mm.
16sq.mm.
25sq.mm.
35sq.mm.
50sq.mm.
70sq.mm.
95sq.mm.
120sq.mm.
150sq.mm.
185sq.mm.
240sq.mm.
300sq.mm.
400sq.mm.
500sq.mm.
630sq.mm.
800sq.mm.
1000sq.mm
No. of CoresCross Sectional Area ( Max-FOH )
21.5sq.mm.
2.5sq.mm.
4sq.mm.
6sq.mm.
10sq.mm.
16sq.mm.

No. of CoresCross Sectional Area ( Max-FOH i )
11.5sq.mm.
2.5sq.mm.
4sq.mm.
6sq.mm.
10sq.mm.
16sq.mm.
25sq.mm.
35sq.mm.
50sq.mm.
70sq.mm.
95sq.mm.
120sq.mm.
150sq.mm.
185sq.mm.
240sq.mm.
300sq.mm.
400sq.mm.
500sq.mm.
630sq.mm.
800sq.mm.
1000sq.mm
No. of CoresCross Sectional Area ( Max-FOH i )
21.5sq.mm.
2.5sq.mm.
4sq.mm.
6sq.mm.
10sq.mm.
16sq.mm.