MAX-FOH-OSCR – MCI Draka

สายไฟ FRC สายไฟ MAX-FOH เป็นสายทนไฟ สามารถหน่วงไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ ทำให้ไฟไม่ลุกลามไปตามสายไฟ และลดการปล่อยควันซึ่งก่อให้เกิด ก๊าซพิษ ซึ่งทำให้เกิด ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

Download รายละเอียดสินค้า