Fiber Optic OM2 50/125µm, Multimode – LINK

สายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Cable) ชนิด multimode นี้ มีเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนท่อแก้ว (core) อยู่ที่ 62.5 ไมครอน และด้วยขนาดคอร์ที่ใหญ่นี้ ทำให้แสงมีการเดินทางที่กระจัดกระจาย ทำให้เกิดการหักล้างของแสง โดยสายไฟเบอร์ออฟติกชนิดนี้จะทำให้ส่งข้อมูลได้สั้นกว่า ซึ่งมีความยาวคลื่นที่ใช้ส่งข้อมูลอยู่ที่ 850 นาโนเมตร หรือ 1300 นาโนเมตร ซึ่งด้วยเหตุนี้ทำให้สายแบบ multimode ถูกนำไปใช้ส่งสัญญาณภายในอาคารที่ไม่ต้องมีการเดินสายในระยะทางที่ไกล

OM2 50/125μm, MULTIMODE

PRAT NO.DESCRIPTIONPACKING
UFC5304F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 4 Core, LSZH-FR, OM24,000 M.
UFC5306F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 6 Core, LSZH-FR, OM24,000 M.
UFC5312F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 12 Core, LSZH-FR, OM24,000 M.
UFC5324MF.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 24 Core, LSZH-FR, OM2, Multi-Tube4,000 M.

Download รายละเอียดสินค้า