ENTES MPR-53 Series ENERGY NETWORK ANALYZER เครื่องวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า

MPR-53 Serles เป็นอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสามารถวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้ามากกว่า 50 พารามิเตอร์รวมทั้งค่าวัดทางด้านคุณภาพไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมี Software สำหรับบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อนำมาวิเคราะห์การใช้ พลังงานไฟฟ้าและเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อไป

่ENTES GUIDE MULTI-FUNCTION METER เครื่องวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์

ENTES คือผู้นำทางด้านดิจิตอลมิเตอร์ โดยมีการวิจัยและผลิตดิจิตอลมิเตอร์ออกมาใช้งานหลายรูปแบบ ทั้งแบบดิจิตอลมิเตอร์แยกค่าการวัดแต่ละประเภท หรือจะเป็นแบบ Multi-Function meter ซึ่งเป็นการรวมค่าการวัดทางไฟฟ้าไว้ภายในตัวเดียวกัน ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานในกลุ่มสินค้า ประเภทดิจิตอลมิเตอร์ ได้อย่างวครบครัน

EPM-06CS-96

ENTES EPM/EVM Series DIGITAL MULT-FUNCTION METER เครื่องวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์

ENTES EPM Series DIGITEL AMMETER เครื่องวัดดิจิตอลแอมป์มิเตอร์

Digital Ammeters มิเตอร์วัดค่ากระแสไฟ สลับ (AC Current) แบบดิจิตอล สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าเฟสเดียวและสามารถบันทึกค่าเฉลี่ย Demand (15 นาที) ได้ซึ่งค่าข้อมูลนี้จะยังคงเก็บไว้ในขณะไฟดับ