Category: Automatic transfer switch controller

ABB Automatic Transfer Switch Controller

Automatic Transfer Switch Controller คือ อุปกรณ์ควบคุมการสลับแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายปกติไปยังแหล่งจ่ายไฟสำรองอัตโนมัติ โดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมแบบไมโครโปรเซสเซอร์ โดยการทำงานจะตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ ในกรณีที่พบข้อผิดพลาดตัวควบคุมจะสั่ง Start/Stop ไปยังแหล่งจ่ายไฟสำรองหรือเจนเนอเรเตอร์ โดยผ่านการสลับสถานะการทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 ตัว ชุดATS022 สามารถใช้ได้ทั้ง MCCB และ ACB ของ ABB SACE โดยติดตั้งชุดมอเตอร์ในการทำงานทั้งสองชุด โดยการเปลี่ยนสถานะของเซอร์กิตเบรกเกอร์ สามารถตั้งค่าหน่วงเวลาและฟังก์ชั่นการทำงานอื่นๆได้