Category: หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformers)

BEC Transformers

หม้อแปลงไฟฟ้า คืออุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้า โดยอาศัยหลักความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับเส้นแรงแม่เหล็กในการสร้างแรงเหนี่ยวนำให้กับตัวนำ เมื่อมีกระแสไหลผ่านขดลวดตัวนำ ก็จะทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบๆตัวนำนั้น และถ้ากระแสที่ป้อนมีขนาดและทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปมา ก็จะทำให้สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าของ BEC มีรุ่นดังนี้