Modify Busbar และเพิ่ม MCCB ABB 800 A .

รายละเอียดงาน ลูกค้าเพิ่ม MCCB ABB 800 A. สำหรับงานนี้ทีมงานของเราต้อง Modify Busbar ให้ระยะต่างๆทั้งอุปกรณ์และระยะของช่องบัสบาร์ของตู้ได้ระยะตรงกันและปลอดภัยต่อการใช้งาน

ทีมงานว่างแผนเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าก่อนจะเริ่มปฏิบัติงาน

ทีมงานเริ่มตรวจสอบแนวและระยะของบัสบาร์ เพื่อจะดูการ Modify Busbar ได้อย่างไรบ้าง

หลังจากวางแผนเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยของการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเราต้องดับไฟฟ้าก่อนปฏิบัติงาน

ทีมงานวางตำแหน่ง MCCB เพื่อหาระยะการติดตั้งและระยะบัสบาร์

หลังจากได้ระยะทีมงานก็เริ่มดัดบัสบาร์ ตามแบบที่วัดได้

เก็บรายละเอียดลบคมบัสบาร์

เมื่อได้บัสบาร์ตามแบบ ก็วางดูตำแหน่งให้แน่ใจก่อนจะนำไปพ่นสี

พ่นสีบัสบาร์ตามมาตรฐานของ วสท.ใหม่

ติดตั้งบัสบาร์เข้ากับ MCCB และตู้

จบงานการติดตั้ง MCCB ABB 800 A. และ Modify Modify Busbar จากทีมงาน Ensci Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *