Tag: Energy Data Logger

Energy Data Logger EL-300/300E – ENTES

อุปกรณ์บันทึกข้อมูลค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Data Logger) ด้วยการสื่อสารข้อมูล กับมิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าผ่าน Rs 485, Modbus RTU สามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้งใช้พลังงานต่ำ ลดปัญหาการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลตลอดเวลา

ENERGY DATA LOGGER EL-300/300E – ENTES

EL-300/300E : Energy Data Logger อุปกรณ์บันทึกข้อมูลค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Data Logger) ด้วยการ สื่อสารข้อมูล กับมิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าผ่านRs 485, Modbus RTU สามารถทำงานได้โดยไม่ จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้ง ใช้พลังงานต่ำ ลดปัญหาการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลตลอดเวลา