Tag: 9182

MENNEKES – ปลั๊กตัวเมียติดผนัง มาตรฐาน CEE

ปลั๊กตัวเมียติดผนัง ประเภทการป้องกัน ขนาดกระแส ประเภทขั้ว 230V 50and 60 Hzรหัสสินค้า 400V 50and 60 Hzรหัสสินค้า IP44 16 2+E 1720 IP44 16 3+E 1724 IP44 16 3+N+E 3331 IP44 32 2+E 420 IP44 32 3+E 421 IP44 32 3+N+E 422 IP44 63 2+E 9105…

Power Plug 2021-MENNEKES

ราคาสินค้าเมนเนเคส พ.ศ.2564-2565 ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรมจากเยอรมนี