Schneider-Square D Safety Switch

เซฟตี้ สวิตช์ สแควร์ ดี
ปลอดภัยด้วยระบบคันโยก Quick-Break ออกแบบพิเศษให้จับสะดวก และสับง่าย ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเปิดฝาขณะใช้งาน และไม่สามารถสับสวิตช์ขณะเปิดฝาอยู่

Safety Switch D221NRB 1เฟส 30A 240V Outdoor NEMA Type 3R