SCHNEIDER-Current Transformer

คุณสมบัติ CTs (Current Transformer) คือ อุปกรณ์สำหรับแปลงค่ากระแสไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้าด้านกระแสสูง (primary current : Ip) เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสต่ำ (Secondary current : Is) ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 5A โดยขึ้นอยู่กับสัดส่วนของกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ทางด้าน Ip อุปกรณ์ชนิดนี้ถูกนำไปใช้ร่วมกับ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เช่น

  • Ampmeter
  • Kilowatt-hour meter
  • Meters
  • Control Relay