PRD1 – Surge arresters

อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ สำหรับติดตั้งใช้งานในตู้ Main Switch Board (MDB) ซึ่งมีการเชื่อมต่อระหว่าง Neutral bar

กับ Ground bar PRF 1 Master เป็น surge arrester ตามูมาตรฐาน IEC 61643-1 Class I หมาะสำหรับติดตั้งในตู้ Main Distribution Board (MDB) ของอาคารสำนักงาน หรือในโรงงาน PRF1 Master, PRD1 Master มีหน้าที่กรองแรงตันไฟเกินที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า เนื่องมาจากฟ้าผ่า

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม