PHELPS DODGE CABLE -TYPE 60227 IEC 01 (THW) 450/750 V 70 องศา PVC/C INSULATED, SINGLE CORE

Phelps Dodge THW สายไฟ THW ตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งและตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, แกนเดียว มาตรฐาน มอก. 11-2553 ทนแรงดันไฟฟ้า 450/750 V ที่ 70 องศาเซลเซียส ขนาด1.5-400 sq.mm. เหมาะสำหรับเดินในอาคาร หรือ โรงงานอุตสาหกรรม

การใช้งานของสายไฟ

  • ใช้สำหรับเดินร้อยท่อภายในบ้านและอาคาร, ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
  • ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสายแบบปิดมิดชิด และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย

ขนาดของสายไฟ THW