MENNEKES – ปลั๊กตัวเมียติดผนัง มาตรฐาน CEE

ปลั๊กตัวเมียติดผนัง

ประเภทการป้องกันขนาดกระแสประเภทขั้ว230V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
400V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
IP44162+E1720
IP44163+E1724
IP44163+N+E3331
IP44322+E420
IP44323+E421
IP44323+N+E422
IP44632+E9105
IP44633+E1141A
IP44633+N+E1145A
ประเภทการป้องกันขนาดกระแสประเภทขั้ว230V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
400V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
IP67162+E9105
IP67163+E9122
IP67163+N+E9142
IP67322+E9151
IP67323+E9172
IP67323+N+E9182
IP67632+E128A
IP67633+E132A
IP67633+N+E136A
ประเภทการป้องกันขนาดกระแสประเภทขั้ว230V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
400V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
IP671252+E24464
IP671253+E139
IP671253+N+E143
ประเภทการป้องกันขนาดกระแสประเภทขั้ว230V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
400V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
IP44162+E1632
IP44163+E1638
IP44163+N+E3473
IP44322+E1734
IP44323+E1740
IP44323+N+E1746
IP44632+E1147A
IP44633+E1151A
IP44633+N+E1155A
ประเภทการป้องกันขนาดกระแสประเภทขั้ว230V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
400V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
IP44162+E1668
IP44163+E1674
IP44163+N+E3385
IP44322+E1787
IP44323+E1791
IP44323+N+E1797
IP44632+E1261A
IP44633+E1248A
IP44633+N+E1252A