Category: บัลลาสต์ (Ballasts)

RX400 BEC (อิกไนเตอร์)

Ignitor คือ  อุปกรณ์ที่สร้างแรงดันสูงเพื่อจุดหลอดไฟประเภท Gas เช่น  หลอด Metal Halide เป็นต้น เมื่อเปิดไฟครั้งแรกจะต้องใช้ Ignitor สร้างแรงดันสูง 3,000 – 5,000 Voltsเพื่อให้ gas และไอเคมีในหลอดเกิดการแตกตัว แล้วเกิดการนำกระแสขึ้น

BEC RX400 (ฺBallasts and Transformers)

Ignitor คือ  อุปกรณ์ที่สร้างแรงดันสูงเพื่อจุดหลอดไฟประเภท Gas เช่น  หลอด Metal Halide เป็นต้น เมื่อเปิดไฟครั้งแรกจะต้องใช้ Ignitor สร้างแรงดันสูง 3,000 – 5,000 Volts เพื่อให้ gas และไอเคมีในหลอดเกิดการแตกตัว แล้วเกิดการนำกระแสขึ้น

บัลลาสต์ (Ballast) – BEC

บัลลาสต์ (Ballast) คือ อุปกรณ์ที่จำเป็นและมีความสำคัญในวงจรแสงสว่าง เพราะมีผลต่อปริมาณแสงสว่าง อายุการใช้งาน และพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียในวงจร หน้าที่ของบัลลาสต์มีอยู่สองอย่างที่สำคัญ คือ ช่วยสร้างให้เกิดแรงดันเพียงพอในการจุดหลอดให้ติด ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าผ่านวงจร

BEC Ballasts

บัลลาสต์ คือ อุปกรณ์ที่จำเป็นและมีความสำคัญในวงจรแสงสว่าง เพราะมีผลต่อปริมาณแสงสว่าง อายุการใช้งาน และพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียในวงจร หน้าที่ของบัลลาสต์มีอยู่สองอย่างที่สำคัญ คือ ช่วยสร้างให้เกิดแรงดันเพียงพอในการจุดหลอดให้ติด ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าผ่านวงจรขณะสตาร์ต และรักษากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหลอดให้มีค่าเหมาะสมกับขนาดวัตต์ของหลอดไฟฟ้า ซึ่งบัลลาสต์ของ BEC มีให้เลือกตามชนิดและลักษณะการใช้ของหลอดไฟ ตามรายละเอียดดังนี้