Modify MDB แก้ไขโมตู้เอ็มดีบีเพื่อเปลี่ยนขนาดเบรกเกอร์

เจ้าของโครงการ :

บริษ้ท นิปปอนแบตเตอร์รี่และการยาง จำกัด

ที่ตั้ง :

จ.ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดงาน :

งานเปลี่ยนเบรกเกอร์ MCCB โดยการเพิ่มขนาดแอมป์เฟรมของตัวเบรกเกอร์ โดยจะต้องมีการ Modify กันหลายส่วนอันได้แก่ การแก้ไขตัวบัสบาร์ เพิ่มขนาดบัสบาร์เพื่อให้สอดคล้องกับค่ากระแสของเบรกเกอร์ และการปรับระยะ Support ของตัวเบรกเกอร์ ตู้นี้เดิมที่ลูกค้าก็สั่งผลิตจากบริษัทฯ แต่ต่อมามีการเพิ่มขนาดเครื่องจักร จึงทำให้ต้องเข้าไปแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง

อุปกรณ์ลูกค้าเลือกใช้ของ ABB ยี่ห้อเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับภายในตู้ ระยะเวลาติดตั้งและปรับเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 4 ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ