UPC – ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า uPVC และอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า uPVC และอุปกรณ์  uPVC Conduit and Fittings

 

 รหัสสินค้า                            รายละเอียดสินค้า                                             ราคา (บาท)

1116MD         ท่อตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. (ยาว 2.92 ม./1 ท่อน)                      38.-

1120              ท่อตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. (ยาว 2.92 ม./1 ท่อน)                      48.-

1125              ท่อตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. (ยาว 2.92 ม./1 ท่อน)                      74.-

1132              ท่อตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. (ยาว 2.92 ม./1 ท่อน)                     127.-

1140              ท่อตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. (ยาว 2.92 ม./1 ท่อน)                     210.-

1150              ท่อตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. (ยาว 2.92 ม./1 ท่อน)                     310.-


U266LD16     สปิงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 1116MD)                                                      135.-

U266LD20     สปิงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 1120)                                                           160.-

U266LD25     สปิงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 1125)                                                           245.-

U266LD32     สปิงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 111632)                                                       390.-


1116CM         ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นฝ่านศูนย์กลาง 16 มม.(ยาว 50 ม./1 ม้วน)    450.-

1120CM         ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นฝ่านศูนย์กลาง 20 มม.(ยาว 50 ม./1 ม้วน)    750.-

1125CM         ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นฝ่านศูนย์กลาง 25 มม.(ยาว 50 ม./1 ม้วน)    790.-

1132CM         ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นฝ่านศูนย์กลาง 32 มม.(ยาว 50 ม./1 ม้วน)    850.-


1116CM BK    ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นฝ่านศูนย์กลาง 16 มม.(ยาว 50 ม./1 ม้วน)      560.-

1120CM BK    ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นฝ่านศูนย์กลาง 20 มม.(ยาว 50 ม./1 ม้วน)      820.-

1125CM BK    ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นฝ่านศูนย์กลาง 25 มม.(ยาว 50 ม./1 ม้วน)      840.-

1132CM BK    ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นฝ่านศูนย์กลาง 32 มม.(ยาว 50 ม./1 ม้วน)      950.-


1316CM BK    ท่ออ่อนสีดำผ่ากลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.(ยาว 50 ม./1 ม้วน)        1,400.-

1320CM BK    ท่ออ่อนสีดำผ่ากลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.(ยาว 50 ม./1 ม้วน)        1,600.-

1325CM BK    ท่ออ่อนสีดำผ่ากลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.(ยาว 50 ม./1 ม้วน)        1,800.-

1332CM BK    ท่ออ่อนสีดำผ่ากลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.(ยาว 50 ม./1 ม้วน)        2,000.-


U280/16         ตัวยึดท่อ  (สำหรับรุ่น 1116MD หรือ 1116CM)                                     2.-

U280/20         ตัวยึดท่อ  (สำหรับรุ่น 1120 หรือ 1120CM)                                         3.-

U280/25         ตัวยึดท่อ  (สำหรับรุ่น 1125 หรือ 1125CM)                                         4.-

U280/32         ตัวยึดท่อ  (สำหรับรุ่น 1132 หรือ 1132CM)                                        5.50

U280/40         ตัวยึดท่อ  (สำหรับรุ่น 1140 หรือ 1140CM)                                         13.-

U280/50         ตัวยึดท่อ  (สำหรับรุ่น 1150 หรือ 1150CM)                                         19.-


U280/16 BK    ตัวยึดท่อ  สีดำ  (สำหรับรุ่น 1116CM BK)                                            3.-

U280/20 BK    ตัวยึดท่อ  สีดำ  (สำหรับรุ่น 1120CM BK)                                            3.-

U280/25 BK    ตัวยึดท่อ  สีดำ  (สำหรับรุ่น 1125CM BK)                                            5.-

U280/32 BK    ตัวยึดท่อ  สีดำ  (สำหรับรุ่น 1132CM BK)                                            6.-


U242/16         ข้อต่อกลางทาง   (สำหรับรุ่น 1116MD)                                                3.-

U242/20         ข้อต่อกลางทาง   (สำหรับรุ่น 1120)                                                     3.-

U242/25         ข้อต่อกลางทาง   (สำหรับรุ่น 1125)                                                     4.50

U242/32         ข้อต่อกลางทาง   (สำหรับรุ่น 1132)                                                     9.-

U242/40         ข้อต่อกลางทาง   (สำหรับรุ่น 1140)                                                     23.-

U242/50         ข้อต่อกลางทาง   (สำหรับรุ่น 1150)                                                     29.-


U236/16/20    ข้อต่อลดขนาดท่อ  จากเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.ไปยัง 16 มม.                 4.-

U236/20/25    ข้อต่อลดขนาดท่อ  จากเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.ไปยัง 20 มม.                 5.-

U236/25/32    ข้อต่อลดขนาดท่อ  จากเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.ไปยัง 32 มม.                 5.-

U236/16/20    ข้อต่อลดขนาดท่อ  จากเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.ไปยัง 16 มม.                 4.-


U258/16+U281/16      ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย  (สำหรับรุ่น  1116 MD)                       4.-

U258/20+U281/20      ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย  (สำหรับรุ่น  1120 MD)                       5.-

U258/25+U281/25      ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย  (สำหรับรุ่น  1125 MD)                       6.-

U258/32+U281/32      ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย  (สำหรับรุ่น  1132 MD)                       10.-

U258/40+U281/40WE ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย  (สำหรับรุ่น  1140 MD)                       26.-

U258/50+U281/50WE ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย  (สำหรับรุ่น  1125 MD)                       36.-