Thermistor Relay PT-01 -ENTES

PT-01 (Thermistor Relay) เป็นอิเล็กทรอนิครีเลย์ที่ช่วยในป้องกันความผิดปกติของค่าความร้อนในมอเตอร์
PT-01 Thermistor Relay เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาจาก PTC Protection