Tag: VIKING 25W/6000K

โคมไฟส่องถนนLED รุ่น VIKING ,BEC

โคมไฟส่องถนนLED ขนาด 25W และ 50W สามารถใช้ภายในอาคารและนอกอาคาร
เหมาะสำหรับการใช้งานให้แสงสว่างบนท้องถนน ลานกลางแจ้ง ทางเข้าบ้าน รอบรั้วบ้าน และโรงงาน