Tag: Solid state Fuji Electric

ฟูจิ-แมกเนติกคอนเทคเตอร์-FUJI

แมกเนติกคอนเทคเตอร์-FUJI คอนแทคเตอร์ คุณภาพสู75งและอายุการใช้งานยืดยาว เหมาะกับการติดตั้งใช้งานยืดยาว เหมาะกับการติดตั้งใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานอุตสาหกรรม SC-03 ถึง SC-5-1 เป็นคอนแทคเตอร์เฟรมเล็ก สำหรับมอเตอร์ขนาดไม่เกิน 11 kW  และ SC N1 ถึง SC-N14 สำหรับมอเตอร์ตั้งแต่ 15 ถึง 400 kW โดยตั้งแต่รุ่น SC-N4  ขึ้นไปจะมี IC-Controlled SUPER MAGNET COIL ซึี่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ FULI ELECTRIC ทำให้สามารถ ใช้งานได้ทั้งไฟกระแสตรง และไฟกระแสสลับรุ่น SC และ SW ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น…

Fuji Electric MCCBs Solid-state trip

Molded Case Circuit Breaker ชนิด Solid-State trip มี Current Transform (CT) ในตัว ทำหน้าที่แปลงกระแสให้ต่ำลงตามอัตราส่วนของ CT โดยมี Microprocessor ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์กระแส ถ้าเกินค่าที่ตั้งไว้ จะสั่งให้ทำการปลดวงจร รุ่นและขนาดของ Breaker ชนิด Solid-State SA1003E ขนาดกระแสที่ตั้งได้ 500 ,600, 700,800,900,1000 A SA1004E ขนาดกระแสที่ตั้งได้ 500 ,600, 700,800,900,1000 A SA1203E ขนาดกระแสที่ตั้งได้ 600, 700, 800,…