Tag: PST

ABB Softstarter

Softstarter เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงของการ start และ stop มอเตอร์ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นการป้องกันการทำงานผิดปกติของมอเตอร์รวมอยู่ในอุปกรณ์ตัวเดียวกันอีกด้วย สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน Softstarter ของ ABB มี 3 รุ่น ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานตั้งแต่ระดับใช้งานทั่วไปจนถึงใช้งานกับระบบอัตโนมัติขนาดใหญ่ ฟังก์ชั่นการใช้งานหลากหลายมีขนาดตั้งแต่ 3A จนถึง 1,050A ต่อใช้งานกับพิกัดมอเตอร์สูงสุด 1,810A สามารถเลือกการใช้งานได้ทั้งแบบ Normal และ Heavy duty