Tag: Pilot Lamp Voltmeter Qubix

Pilot Lamp LED, Pilot Lamp Voltmeter LED – Qubix

Pilot lamp คือ หลอดไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักร นิยมติดตั้งอยู่บริเวณตู้ควบคุม โดยมีหน้าที่หลักคือ บอกสถานะการทำงาน เช่น กำลังทำงานอยู่, หยุดการทำงาน, แจ้งเตือนในกรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแสดงสถานะอื่นๆ ได้ตามสีของหลอดไฟ ตามที่ผู้ออกแบบกำหนด