Tag: PB

Salzer Power Pushbutton Switches

สวิตช์แบบกด (Push Button Switch) เป็นสวิตช์ที่เวลาใช้งานต้องกดปุ่มสวิตช์ลงไป เพื่อควบคุมการตัดต่อวงจร ซึ่งสวิตช์กดจม ของ Salzer มีให้เลือก ดังนี้ สวิตช์กดจม รุ่นพลาสติก สวิตช์กดจม รุ่นฝัง สวิตช์กดจมสำหรับแมกเนติก